TRÍ HUỆ AI CŨNG CÓ NHƯNG ÍT AI BIẾT CÁCH KHAI PHÁ NÓ LÀM SAO !

Tâm như vũng nước

Nếu vũng nước bị khuấy động đục ngầu chúng ta sẽ không thể nhìn thấy gì trong nước.

Cũng giống như tâm chúng ta nếu chúng ta cứ mãi mê đi tìm những thứ bên ngoài – tâm bị khuấy động đục ngầu bởi tham, sân, si. Chúng ta sẽ không thể nhìn rõ tâm mình từ đó sinh vô minh rồi gây bao phiền lụy.

Nếu mặt nước không bị khuấy động chúng ta có thể nhìn rõ ràng và chân thật từng vật trong hồ.

Cũng giống như tâm tĩnh lặng trong sáng. Có thể nhìn rõ từng tâm niệm. Tâm có sân biết tâm có sân, tâm không sân biết tâm không sân. Tâm có tham biết tâm không tham, tâm không tham biết tâm không tham…

Khi tâm nhìn được tất thảy đều soi tỏ rõ ràng. Từ đó trí huệ sanh, mọi phiền não buồn đau đều sẽ không còn chỗ trú ngụ.

Vậy nên có chọn, hãy chọn an yên tĩnh lặng, bớt dần tham, sân, si để cuộc đời thêm tỏ rạng. Đừng để mình mãi trong bùn đục rồi hoang phí cả đời chẳng đáng đâu…

Nói ra tưởng chừng đơn giản nhưng tất cả phải đều trải qua sự dụng công tu tập mới có thể khai phá được các bạn ah

 

Leave a comment