Cầu nguyện giống như gọi điện thoại
Nếu mình không gọi điện thoại thì đâu ai trả lời
🕉
“Niệm niệm chân thành niệm thấu suốt
Lặng lặng cảm ứng lặng trung dung”
🕉
Chữ niệm đầu tiên nói lên ý niệm do tâm phát ra, chữ niệm thứ hai do miệng phát ra
🕉
Nếu chỉ niệm phát ra từ nơi miệng thì không còn là ý niệm chân thành, cho nên tâm & khẩu cần phải niệm chân thành ,niệm đến chỗ tâm và khẩu hợp nhất
🕉
Chúng ta không nên niệm một cách tán loạn , càng không nên niệm 1 cách tạp nhạp với nhiều vọng tưởng trong đầu
🕉
Nếu làm được như vậy thì mới gọi là chân thành , có được ý niệm chân thành thì mới có được sự cảm ứng
🕉
Cảm ứng đó là gì ? Đó là sự tương thông giữa tâm phàm phu của mình và tâm sáng lạng của các chư vị
🕉
Giống như khi gọi điện thoại, bên này có quay số bên kia mới trả lời
🕉
Niệm danh hiệu cũng vậy sẽ có lúc các chư vị hỏi mình rằng, thiện nam tử, thiện nữ nhân các vị cần điều chi ? Lúc đó cầu thì sẽ được !
🕉
Nếu thiếu thành tâm thì cũng như gọi điện thoại có 10 số mà chỉ quay 8 số rồi ngừng tay thì làm sao đường dây có thể kết nối được
🕉
Niệm danh hiệu các chư vị cũng vậy, nếu niệm 1 chút rồi ngừng lại đó là thiếu thành tâm nhất định không có cảm ứng được.
🕉
Chỉ có ai nhận được sự cảm ứng rồi mới hiểu được cảm giác này !

🙏🙏🙏

 

Leave a comment