Thế giới là do tâm người tạo thành.
Tâm người hiếu sát thì tạo thành thế giới chiến tranh.
Tâm người hiếu sanh thì biến thành thế giới hòa bình.
🕉
Hy vọng trong tương lai, người phương Ðông và phương Tây trên thế giới đều sửa đổi tâm hiếu chiến thành tâm từ bi
🕉
Tham sân si tranh giành lãnh thổ đất đai, quyền lực danh vọng gây ra mọi tội lỗi
🕉
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật ,chạy đua vũ trang sẽ đưa người ta tới tử vong ngày càng nhiều. Thậm chí toàn thể nhân loại có thể bị hủy diệt.
🕉
Nếu nhân loại hủy diệt hết thì khoa học, triết học có ích gì? Vốn thật chẳng có ích dụng chi hết!
🕉
Chiến tranh ở trên thế giới đều do những chiến tranh nho nhỏ phát khởi trong tâm mỗi người .
🕉
Chẳng nên nghĩ rằng: Ðó là chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của mình.
🕉
Nếu mỗi người, ai cũng chẳng có chiến tranh, thì thế chiến cũng sẽ chấm dứt.
🕉
Muốn tiêu trừ hết thảy tai nạn, mình cần phải nghiên cứu chân lý của nhân sinh.
🕉
Một khi hiểu rõ chân lý nhân sinh trong đời sống hàng ngày rồi thì mình mới có thể hiểu nguồn gốc của những tai nạn ấy.
🕉
Khởi một niệm thiện, có thể chuyển việc xấu thành kiết tường.
Lão Tử có câu rằng: Hồi tâm hướng thiện, thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã tùy thân. Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm, mà ác thần đã theo sát vế
🕉
Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải chơn thiện
Làm ác mà sợ người ta hay tức lại đại ác

 

Leave a comment